GLEMT DINA UPPGIFTER?

KÖPVILLKOR

Köpvillkor - Treetops AB

1. Allmänt

Om inget annat skriftligt överenskommits gäller följande allmänna försäljnings- och leveransvillkor (nedan kallade Villkor) för Treetops AB, 559315-9188 (hädanefter ”Säljare”). Köparens allmänna köpvillkor, vare sig dessa är en del av köparens försäljningsdokument, inklusive godkännande, kommer inte att beaktas. Detta gäller oavsett när dessa kan visas.

Köparens allmänna köpvillkor, oavsett om dessa är en del av Köparens försäljningsdokument eller inte, inklusive godkännande, kommer inte att beaktas. Detta gäller oavsett när dessa kan dyka upp.

Offert, beställning och ordergodkännande

Säljarens skriftliga erbjudande, som inte anger någon tidsram för godkännande, förfaller om motsvarande godkännande inte har nått säljaren inom 30 dagar från dagen för erbjudandet. Säljarens tjänst inkluderar endast det som anges i orderbekräftelsen. Avtal om ändringar eller tillägg till det ursprungliga avtalet är inte bindande för säljaren utan skriftlig bekräftelse från säljaren. Anbuden baseras på den information som är känd vid anbudsdatumet och senare information kan leda till prisförändringar. Ändringar i design eller prototyper på specialprodukter faktureras till timpris enligt faktura.

Säkerhet för hela beloppet kan krävas när som helst – t.ex. i form av bankgaranti – innan tillverkning/leverans påbörjas.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor eller euro ex moms, frakt, tull, skatter och andra avgifter. Om priserna för den erbjudna eller överenskomna leveransen förändras till följd av förändringar i inköpspriser, råvarupriser, växelkurser, frakt, tullar, skatter, tullar etc., har Säljaren rätt att ändra de erbjudna priserna. Ovanstående gäller oavsett om leveransen omfattas av en prislista som används av säljaren. För leveranser som omfattas av en prislista som används av säljaren gäller det också att priset bestäms utifrån den prislista som är giltig vid leveranstidpunkten.

4. Betalning

Köparen får en faktura för det överenskomna köpeskillingen som betalas antingen före leverans eller enligt betalningsvillkoren på fakturan. Vid delleveranser betalas fakturan per leverans inklusive eventuella extra fraktkostnader.
Om inte annat avtalats i förväg är Köparen skyldig att ge Säljaren skäligt varsel för framställning av nästa delleverans, inklusive skälig tidsfrist för anskaffning av råvaror, tillverkningstid, administrationstid och frakt.

Om inget annat skriftligt avtalats måste betalningen ske inom 30 dagar. Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen. Betalningsvillkor som inte följs betraktas som ett väsentligt brott som ger Säljaren rätt att avbryta ytterligare leveranser och att kräva att eventuella fordringar, förfallna eller onödiga, betalas omedelbart.

 5. Avbokning och ändring av order

Köparen har inte rätt att annullera en order av specialartiklar/specialmaterial.

Om säljaren godkänner en ändring eller en avbeställning för lagerartiklar är köparen skyldig att betala kostnaderna för ändringen eller annulleringen. I händelse av helt eller delvis annullering är köparen också skyldig att kompensera säljarens förlorade vinst, dock minst 20% av varornas värde.

6. Produktinformation och förändringar

Vid kundspecifika projekt utförs allt arbete i enlighet med köparens design, beskrivning och ritningar för användning vid utförandet av arbetet. Säljaren tar inget ansvar för projekt, design eller planering. Inte heller för fel och defekter relaterade till användningen av de levererade artiklarna.

Säljaren utför den beställda tjänsten på ett professionellt sätt, enligt specifikation men garanterar inte att resultatet kommer att leda till ett specifikt förväntat utfall för köparen, eller som kan användas för ett specifikt behov för köparen.

Tjänsten utförs i enlighet med informationen i köparens beställning samt all annan information som mottagits från köparen angående den beställda tjänsten. Säljaren tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i tjänsten som beror på innehållet i information som erhållits från köparen.

Ritningar, specifikationer och liknande som delas ut av köparen före eller efter avtalets ingående förblir köparens egendom. All typ av kunskap, tekniska processer och produktionsprocesser avseende beredning och produktion av artiklarna tillhör säljare. Säljaren har också rätt att använda idéer eller kunskap som uppstår i samband med produktionen av varorna till andra kunder.

Vid tillverkning av specialvaror som tillverkas specifikt enligt Köparens önskemål ska Köparen skriftligen godkänna sektionsritningen innan tillverkningen kan påbörjas.

Köparen ansvarar för att de föremål som produceras av säljaren kan användas för köparens användning.

Uppgifter i ritningar och produktinformation från Säljaren är endast bindande i den mån Säljaren uttryckligen skriftligen hänvisar till detta. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i alla produktspecifikationer utan föregående meddelande om detta kan göras utan betydande olägenhet för Köparen. Ritningar, specifikationer och liknande, som har lämnats ut av Säljaren före eller efter avtalets ingående, förblir Säljarens egendom och får inte vidarebefordras utan Säljarens skriftliga medgivande.

7. Leverans och frakt

Om ingen leveranskostnad finns avtalad mellan kund och säljare sker detta enligt säljarens avtal med transportör utan tillägg från säljarens sida. Alla transporter inkluderar lossning på avgiven leveransadress. Vid specialtransport ansvarar köparen för omedelbar lossning. Eventuell väntetid eller extrakostnader i samband med transport orsakat av köpare sker på köparens bekostnad.

Säljaren ansvarar utan hinder av ovanstående för eventuella föremål som skadas eller kommer bort om leverans sker via timmerhandlare eller virkeshandlare.

8. Leveranstid

Leveranstiden anges av säljaren och är en uppskattning vid tidpunkten för offert eller vid beställning. Lagerartiklar levereras normalt från säljare inom 7 arbetsdagar. Vid leveransförseningar skall detta meddelas av säljare. Säljare tar inget ansvar för leveransförseningar på grund av transportör. Säljare garanterar aldrig några leveranstider och tar därför heller inget ansvar för eventuella merkostnader för köparen.

I de fall leveranstid är överenskommen sker leverans upp till 1 vecka före eller 1 vecka efter angiven leveranstid i alla avseenden att anses vara leverans i tid.

På lagerförda varor brukar leveranstiden vara ca. 7 dagar från beställning medan leveranstiden för specialtillverkade varor är ca. 90 dagar från beställning.

Säljaren ska utan onödigt dröjsmål meddela Köparen om ändringar i leveranstid.

I den utsträckning en garanterad leveranstid har avtalats skriftligen, kan köparen eventuellt göra anspråk på ersättning i händelse av försening. En sådan ersättning får i inget fall överstiga 20% av priset på de försenade produkterna. Köparen får inte kräva ersättning vid försening för att täcka köparens merkostnader i form av uppbokad personal, resekostnader, väntetid, maskinhyra eller andra kostnader. Observera att garanterad leveranstid inte inkluderar ett specifikt datum. Ett specifikt datum är alltid en estimerad leveranstid från säljaren. Vid en garanterad leveranstid skall detta skriftligen anges "garanterad".

9. Ångerrätt, retur och fraktskada

Köpare har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. I ett sådant fall, kontakta oss på info@treetops.se, ange ordernummer så hjälper vi till med att boka upphämtning. Köpare står alltid för fraktkostnader vid retur på grund av ånger.
Vid leverans måste köparen omedelbart undersöka godset och eventuell skada måste anmälas direkt till transportör. Om inte detta görs kan ingen fraktskada godkännas och därför inte heller någon ersättning delas ut. till köpare. Efter att transportör noterat fraktskadan tas bilder av köpare på det skadade emballaget. Visar det sig att innehållet också är skadat tas bilder även på detta. Bilderna tillsammans med en beskrivning skickas till info@treetops.se, som i sin tur skapar ett ärende och återkopplar till köpare.

Om köparen vill åberopa en defekt på produkten som inte är en fraktskada, måste köparen omedelbart och senast 7 dagar efter att felet upptäcks eller borde ha upptäckts ge säljaren ett skriftligt meddelande om att felet består av. Anmälan måste innehålla en beskrivning av defekten. Om köparen har eller borde ha upptäckt bristen, och köparen inte klagar som sagt, kan köparen inte senare göra anspråk på bristen. För att godkänna en retur skall även produkten vara oanvänd och packas tillbaks i orginalförpackning.

Om köparen har eller borde ha upptäckt felet, och köparen inte reklamerar som sagt, kan köparen inte senare göra anspråk på felet.

Om det konstateras fel i Säljarens leverans i förhållande till vad som har bekräftats gäller Säljarens ansvar för fel under en period av 24 månader från leveranstillfället.

För delar av leveransen som har bytts ut övertar Säljaren samma skyldigheter som gäller för den ursprungliga leveransen, inklusive reklamationstidens utgång från leveranstillfället för den ursprungliga leveransen.

Säljarens ansvar:

  • Säljaren ersätter eventuella brister eller defekter i de levererade varorna genom att kreditera inköpspriset eller leverera nya defektfria produkter.
  • Säljaren ansvarar för produktfel förutsatt att köparen dokumenterar att den levererade artikeln har lagrats, underhållits och installerats korrekt och i enlighet med installationsinstruktionerna som levereras av säljaren.
  • Köparen är skyldig att säkerställa att underliggande material som reglar och liknande minst har samma livslängd som de produkter som levereras av säljaren.
  • Säljarens skyldigheter inkluderar endast återleverans av nytt material alternativt kreditering av skadat material. Alla andra kostnader i samband med en produktskada eller leveransförsening som har inträffat så som, arbetstidkostnader, resekostnader, stillestånd eller liknande tar inte säljaren ansvar för. Köparen bär också alla kostnader för demontering, retur, leverans eller förstörelse av defekta delar vid demontering.
  • Säljaren har inget ansvar för fel utöver ovanstående. Detta gäller alla förluster som felet kan orsaka, inklusive förlorade intäkter, vinster och andra ekonomiska följdförluster.
  • Utöver ovanstående tar Säljaren inget ytterligare ansvar för de levererade produkterna, varför Köparen inte kan annullera köpet, kräva ett proportionellt avslag eller kompensation eller hålla inne köpesumman helt eller delvis.
  • Utöver ovanstående påtar sig Säljaren inget vidare ansvar för de levererade produkterna, varför Köparen inte kan häva köpet, kräva proportionellt avslag eller ersättning eller hålla inne köpeskillingen helt eller delvis.
  • Ingen garanti ges på köpta varor eller tillhandahållna tjänster.

10. Äganderätt

Säljaren förbehåller sig rätten, med de begränsningar som följer av obligatoriska juridiska regler, äganderätten till det sålda tills hela köpeskillingen och kostnaderna för försäljning, leverans och försäkring av artikeln som bärs av Säljaren på uppdrag av Köparen, betalas av köparen eller tillhandahåller den överenskomna säkerheten, och tills detta har hänt har köparen inte rätt att sälja föremålet för försäljning eller på annat sätt avyttra föremålet på ett sätt som strider mot säljarens äganderätt.

När du förvandlar eller bearbetar föremålet som säljs, utan att det förlorar sin särdrag eller identitet, behålls äganderätten så att det inkluderar
konverterad eller bearbetad artikel för det värde som sålde objekt representerade utan konvertering eller bearbetning

När köparen har betalat eller ställt avtalad säkerhet för alla förfallna belopp och äganderätten till föremålet har överförts till köparen, måste säljaren på begäran av köparen bekräfta detta.

11. Ansvarsbegränsning

För fordringar som rör säljarens fullgörande eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter har köparen rätt till ersättning för direkta förluster med följande begränsningar:

Säljarens ansvar är begränsat till direkta skador / förluster och är - oavsett orsak och oavsett anspråkskaraktär - begränsat till det belopp som fakturerats för tjänsten som orsakade skada / förlust eller är orsaken till eller direkt relaterad till påståendet.

Säljaren är inte på något sätt ansvarig gentemot köparen för förlorade vinster, förlorade besparingar eller andra indirekta förluster eller följdskador på grund av användningen av den sålda eller oförmågan att använda detta, oavsett om säljaren har informerats om sådana anspråk.

12. Force majeure

Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för förluster till följd av omständigheter av ovanlig karaktär och som förhindrar, hindrar eller gör det dyrare att fullgöra avtalet, om dessa inträffar efter att erbjudandet har gjorts och ligger utanför säljarens kontroll, inklusive: arbetskraft tvister (strejker och lockout), bränder, krig, uppror, inre oroligheter, väder och naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentligt beslag, import- eller exportförbud, störning av kollektivtrafiken, inklusive energiförsörjning, betydande pris- och / eller skattehöjningar, valuta fluktuationer, produktions- och leveransproblem, förseningar i leveranser till leverantörer eller andra frågor som inte kan hänföras till säljaren.

13. Produktansvar

Säljaren bär ett produktansvar och säljaren är ansvarig i enlighet med bestämmelserna i Svensk lag om produktansvar, Säljaren kan inte hållas ansvarig på någon annan grund.

Serieskador, dvs. skadestånd på olika föremål, men med samma skadeorsak anses som en skada och Säljarens ansvar för detta är begränsat till totalt 5 000 000 DKK per. år för alla produktskador och/eller produktansvar per. kalenderår.

Säljaren är inte ansvarig för skada efter mottagandet av leverans.

Säljaren är endast ansvarig för personskada om det är bevisat att skadan beror på fel eller försumlighet begått av säljaren.

Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den mån Säljaren åläggs ansvar, eller krav på ersättning mot tredje man för sådan skada och sådan förlust, för vilken Säljaren, jfr ovanstående, inte är ansvarig gentemot Köparen, eller som överstiger den föreskrivna beloppsgränsen.

Under inga som helst omständigheter ska säljaren vara ansvarig för förlorade intäkter, vinstförluster eller andra indirekta förluster relaterat till en leverans.

Om Säljaren stäms av tredje man i samband med produktansvar samtycker Köparen till att kunna väckas under ärendet eller vid den domstol eller skiljenämnd som prövar målet.

14. Tvister

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). ARN: http://www.arn.se/ Box 174, 10123 Stockholm ARN på andra språk: http://www.arn.se/other-languages/ EU ODR: http://ec.europa.eu/odr

TOPP
sv_SESwedish